Prepravný poriadok autobusovej dopravy AODAS s.r.o. a  AODAS bus s.r.o.

AODAS  vydáva podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave a podľa  vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v sulade s nariadenim EP a Rady EÚ č.181/2011 Z. z o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave tento

PREPRAVNÝ  PORIADOK  AUTOBUSOVEJ  DOPRAVY AODAS s.r.o. a AODAS bus s.r.o

čl. 1

Základné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu a drobné domáce zvieratá.

2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je AODAS  Dopravca je právnická osoba s oprávnením na podnikanie v nepravidelnej autobusovej doprave na základe rozhodnutia vydaného Krajským úradom v Žiline, číslo spisu 2012/02990 a 2018/034604.

3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny.

4. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

5. Tento prepravný poriadok je súčasťou návrhu na zmluvu o preprave osôb alebo uzatvorenej dohody o preprave.

čl. 2

Rozsah autobusovej dopravy

1. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca priležitostnú autobusovú dopravu.

2. Priležitostna autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa dohody alebo vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

3. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca priležitostnú autobusovú dopravu v rozsahu:

– medzinárodná autobusová doprava,

– vnútroštátna autobusová doprava,

čl. 3

Povinnosti dopravcu

 

1. Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku

b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad,

c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám.

2. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

a) starať sa, aby priestor pre cestujúcich včítane stúpadiel  bol pred začatím jazdy udržiavaný v čistote,

b) zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,

c) zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,

d) zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb,

e) zabezpečiť  náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

f) utvárať podmienky a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,

g) zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich.

čl. 4

Zmluva o preprave osôb

1.Dohoda s objednávateľom - zmluva o preprave osôb (podľa obč. zákonníku § č. 760-762) môže mať formu:

písomnú,

osobnú,

telefonickú,

e-mailovú.

1. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich

podľa vopred uzavretej zmluvy, dohody, resp. objednávky (táto má náležitosť zmluvy) o preprave osôb.

2. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred

uzavretej dohody alebo zmluvy o preprave osôb.

3. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

čl. 5

Práva cestujúceho

1/ Cestujúci má právo

a) na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňuje zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom,

b) požadovať od osádky autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,

čl. 6

Povinnosti cestujúceho

1/ Cestujúci je povinný

a) správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval cestujúcich a osádku autobusu,

b) poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zabezpečeniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

c) udržiavať po sebe poriadok

2/ Cestujúcim nie je dovolené

a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy,

b) pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč),

c) otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky ani žiadne iné predmety

d) fajčiť vo vozidle a v žiadnych zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,

e) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

čl. 7

Osobitné práva niektorých cestujúcich

1/ Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.

2/ Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

čl. 8

Vylúčenie osôb z prepravy

1/ Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných alebo návykových látok, a osoby ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť ostatným cestujúcim na ťarchu.

2/ Vodič alebo iný člen osádky autobusu je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť:

– osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich,

– osoby, ktoré aj po upozornené pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia tohto prepravného poriadku.

3/ Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy..

čl. 9

Vzťahy cestujúceho a členov posádky autobusu

1/ Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči posádke autobusu disciplinovane, a iba v čase, keď autobus stojí na zastávke.

2/ Členovia posádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

3/ Ak cestujúci poruší ustanovenia čl. 6 tohto prepravného poriadku a poškodí zariadenie dopravcu alebo akokoľvek znečistí autobus, má dopravca právo na náhradu škody od objednávateľa prepravy a za znečistenie vozidla aj na zmluvnú pokutu min. vo výške 66 EUR

čl. 10

Preprava batožiny cestujúceho

1/ Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.

2/ Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom.

3/ Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

4/ Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

5/ Z prepravy sú vylúčené

a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

d) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

e) batožiny, celková hmotnosť ktorých presahuje 20 kg a

 batožina, ktorej hodnota presahuje 350 Eur.

6/ Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

7/ Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, so súhlasom dopravcu, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

8/ Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky.

9/ Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom lyžiarskych palíc, a to iba v prípade ak sú tieto zabalené spolu v prepravnom obale (puzdre) a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu.

10/ Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 2 cestovné batožiny.

11/ Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

12/ Cestujúci je povinný poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

13/ Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

14/ Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

15/ Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.

16/ Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

17/ Za stratu, poškodenie alebo odcudzenie  batožiny dopravca nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

čl. 11

Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

1/ Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve, dohode.

2/ Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.

3/ Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti povolenia na podnikanie v nepravidelnej doprave.

4/ Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

5/ Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz posádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu, platnosť licencií a pod.

6/ Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

7/ Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu objednávateľa, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v zmysle objednávky v 100% výške.

čl. 12

Nájdené veci

1/ Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.

2/ Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako do 30 dní po ich nájdení je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa batožinového poriadku dopravcu.

3/ Dopravca má právo nakladať s vecami ako s vlastnými, ktoré nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov, a ak ide o veci nebezpečnej povahy alebo veci, ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dňa kedy boli nájdené.

čl. 13

Mimoriadne udalosti počas prepravy

1/ Členovia posádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, posádky autobusu alebo iných osôb povinní:

a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

2/ Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom posádky vozidla pri konaní podľa odst.1.

čl. 14

Reklamácia

1/ Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú.

2/ Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený objednávateľ prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

3/ Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne.

4/ Ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do mesiaca odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať.

čl. 15

Záverečné ustanovenia

1/ Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb a dohody.

2/ Tento prepravný poriadok je účinný dňom 17.12.2018.

3/ Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

4/ Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení v prevádzkovaných vozidlách a v kancelárii firmy.

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 17.12.2018